Nhảy đến nội dung

[Ebook PDF] Pro React 16 and Example

Nội Dung Bài Viết

Giới thiệu Pro React 16

Sử dụng framework React hiện nay là cực kỳ phổ biến để xây dựng các ứng dụng bằng JavaScript linh động, tận dụng các khả năng của các trình duyệt và thiết bị hiện đại. Thông qua sách  Pro React 16 bạn sẽ tìm hiểu cách React mang lại kiến trúc và dữ liệu đáp ứng cho máy khách một cách mạnh mẽ, cung cấp nền tảng cho các giao diện người dùng phức tạp và phong phú.

Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Adam Freeman giải thích cách tận dụng tối đa React. Anh ấy bắt đầu bằng cách mô tả kiến trúc React và những lợi ích mà nó mang lại, sau đó chỉ cho bạn cách sử dụng React cũng như các công cụ và thư viện liên quan của nó trong các dự án của bạn, bắt đầu từ các sơ đồ và chốt và xây dựng đến các tính năng tiên tiến và phức tạp nhất, đi vào- chuyên sâu để cung cấp cho bạn kiến thức bạn cần.

Mỗi chủ đề được trình bày rõ ràng và ngắn gọn. Các chương bao gồm các vấn đề phổ biến và cách tránh chúng.

Những gì bạn sẽ học

  • Có được sự hiểu biết vững chắc về thiết kế React
  • Tạo ứng dụng khách web động và phong phú bằng cách sử dụng React
  • Tạo store dữ liệu bằng Redux
  • Sử dụng dữ liệu bằng REST và GraphQL
  • Kiểm tra(Test) các dự án React của bạn

Nội Dung Sách Pro React 16

Cover
Front Matter
Part I. Getting Started with React
1. Your First React Application
2. Understanding React
3. HTML, JSX, and CSS Primer
4. JavaScript Primer
5. SportsStore: A Real Application
6. SportsStore: REST and Checkout
7. SportsStore: Administration
8. SportsStore: Authentication and Deployment
Part II. Working with React
9. Understanding React Projects
10. Components and Props
11. Stateful Components
12. Working with Events
13. Reconciliation and Lifecycles
14. Composing Applications
15. Forms and Validation
16. Using Refs and Portals
17. Unit Testing
Part III. Creating Complete Applications
18. Creating Complete Applications
19. Using a Redux Data Store
20. Using the Data Store APIs
21. Using URL Routing
22. Advanced URL Routing
23. Consuming a RESTful Web Service
24. Understanding GraphQL
25. Consuming GraphQL
Back Matter

Link Download Sách

Link Github Code Example

Hãy mua sách để ủng hộ tác giả