Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cronjob trên Centos

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Cronjob trên Centos 7 , Centos 8 từng bước bằng lệnh. Bước 1 : login vào hệ thống qua SSH . Bước 2: Update Centos . Bước 3: Kiểm tra Cron đã hoạt động hay chưa, .....