Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Hướng dẫn sử dụng EntityQuery Drupal

EntityQuery là gì ? Hướng dẫn sử dụng phương thức Drupal :: entityQuery có kèm theo ví dụ đa dạng. EntityQuery là cách thức lấy các node trong Drupal 8 và Drupal 9 bằng query giống câu lệnh SQL thông thường.