Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các bước cài đặt và cấu hình DKIM với OpenDKIM trên CentOS 7. Bây giờ tìm hiểu ngay về OpenDKIM. OpenDKIM là một mã nguồn mở của hệ thống xác thực người gửi DKIM (Domain Keys Identified Mail) ...