Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript, tôi sẽ trình bày cách tạo file PDF của từ một trang HTML với CSS bằng JavaScript và jQuery. Để thực hiện chúng ta sẽ sử dụng thư viên JS để chuyển đổi PDF: JSPDF.js và html2canvas.js ....

[Thủ Thuật PHP] Chèn Text, Image và Link vào một file PDF bằng PHP

Chèn Text, Image và Link vào một file PDF bằng PHP là một hướng dẫn giúp bạn tiếp cận một số thư viện nhỏ của PHP nhưng vô cùng hữu ích khi làm việc với file PDF. Các thư viện bao gồm: FPDF, FPDI, FPDI PDF-Parser.  FPDF là một thư viện PHPcho phép tạo các tệp PDF bằng PHP...