Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn lấy access token v4 qua Zalo API PHP

Hướng dẫn lấy access token v4 qua Zalo API PHP, Zalo có hai loại access token, trong đó Official Account Access Token sử dụng cho các dịch vụ liên quan đến Official Account (OA, Article, Shop, ZNS API) và User Access Token dành cho tài khoản cá nhân (Social API). ...