Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu React] 30 Days of React

Nội Dung Bài Viết

Giới thiệu

Tác giả: Ari Lerner, Nate Murray, Peter Ho Yeung Chan and Aaron

Xuất bản bởi Fullstack.io

Hoàn toàn miễn phí

30 Days of React là một chuỗi các bài học hướng dẫn bạn cách tiếp cận với React từ con số 0. Nó cung cấp một quy trình từng bước mà bạn có thể sử dụng để học React từ một thư mục trống đến một ứng dụng React đã triển khai.

Sách rất phù hợp với người mới hay đang muốn theo học React một cách chi tiết và cụ thể có đi kèm demo hướng dẫn.  

Nội dung

Nội dung sách bao gồm: 

 • What is React?
 • What is JSX?
 • Our First Components
 • Complex Components
 • Data-Driven
 • State
 • Lifecycle Hooks
 • Packaging and PropTypes
 • Styles
 • Interactivity
 • Pure Components
 • create-react-app
 • Repeating Elements
 • Fetching Remote Data
 • Introduction to Promises
 • Displaying Remote Data
 • Client-side Routing
 • Introduction to Flux
 • Data Management with Redux
 • Redux actions
 • Redux Middleware
 • Introduction to Testing
 • Implementing Tests
 • Testing the App
 • Better Testing with Enzyme
 • Integration Testing
 • Deployment Introduction
 • Deployment
 • Continuous Integration
 • Wrap-up and More Resources

Tải sách ngay tại đây

Link code mẫu