Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu React] Learning React

Nội Dung Bài Viết

Giới thiệu

Learning React - Hoàn toàn miễn phí

Tất cả nội dung được trích xuất từ ​Stack Overflow và được viết bởi nhiều lập trình viên kinh nghiệm tại Stack Overflow. 

Nội dung được trình bày trong cuốn sách có thể chưa được hoàn toàn chính xác nhưng hy vọng có thể giúp bạn thành công trên con đường chinh phục React.

Nội dung

Nội dung sách bao gồm: 

 • Chapter 1: Getting started with React
 • Chapter 2: Communicate Between Components
 • Chapter 3: Communication Between Components
 • Chapter 4: Components
 • Chapter 5: Forms and User Input
 • Chapter 6: Higher Order Components
 • Chapter 7: How and why to use keys in React
 • Chapter 8: How to setup a basic webpack, react and babel environment
 • Chapter 9: Installation
 • Chapter 10: Introduction to Server-Side Rendering
 • Chapter 11: JSX
 • Chapter 12: Keys in react
 • Chapter 13: Performance
 • Chapter 14: Props in React
 • Chapter 15: React AJAX call
 • Chapter 16: React Boilerplate [React + Babel + Webpack]
 • Chapter 17: React Component Lifecycle
 • Chapter 18: React Forms
 • Chapter 19: React Routing
 • Chapter 20: React Tools
 • Chapter 21: React with Redux
 • Chapter 22: React, Webpack & Typescript installation
 • Chapter 23: React.createClass vs extends React.Component
 • Chapter 24: Setting Up React Environment
 • Chapter 25: State in React
 • Chapter 26: Stateless Functional Components
 • Chapter 27: User interface solutions
 • Chapter 28: Using React with Flow
 • Chapter 29: Using ReactJS in Flux way
 • Chapter 30: Using ReactJS with jQuery
 • Chapter 31: Using ReactJS with Typescript

Tải sách ngay tại đây