Nhảy đến nội dung

[Theme React] Gogo - React Admin Template

Nội Dung Bài Viết

Giới Thiệu

Gogo - React Admin Template  là một Theme React về trang quản lý admin, dashboard được tập trung thiết kế từng chi tiết và chất lượng nhất.

Theme được sử dụng cùng một ngôn ngữ thiết kế cho các Conponents, layouts, apps và các phần khác của theme.

Xem Demo

Gogo - React Admin Template là một theme chuyên nghiệp. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng như:

 • Right Click Menu
 • Video Player
 • Keyboard Shortcuts
 • Two Panels Menu
 • Icons Mind (Save $79)
 • 10 Color Schemes
 • 3 Applications
 • Lots of Components

Và sử dụng các Libraries như:

 • Availity Reactstrap Validation
 • Axios
 • Chart.js
 • Chartjs Plugin Datalabels
 • Classnames
 • Draft.js
 • Fine Uploader
 • Firebase
 • Moment
 • Rc-slider
 • Rc-switch
 • React
 • React Autosuggest
 • React Big Calendar
 • React Chartjs 2
 • React Circular Progressbar
 • ReactJS Datepicker
 • ReactDOM
 • React Fine Uploader
 • React Intl
 • React Loadable
 • React Perfect Scrollbar
 • React Quill
 • React Rater
 • React Redux
 • React Router Dom
 • React Select
 • React Sortable
 • React Table
 • React Tagsinput
 • React Transition Group
 • Reactstrap
 • Redux
 • Redux Saga
 • Sortable
 • Videojs

Download miễn phí tại đây