Skip to main content

Centos (Community Enterprise Operating System)  một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) thường dùng cho Linux