Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Quản Lý dự án Drupal với Composer

[Thủ Thuật Drupal] Quản Lý dự án Drupal với Composer là hướng dẫn sử dụng composer để quản lý project Drupal dế dàng hơn. Nội dung gồm: composer là gì ? lệnh cơ bản composer, cài đặt một project drupal bằng composer, cách cài đặt, update module, core Drupal....