Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật JavaScript] Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript

[Thủ Thuật JavaScript] Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript bằng 3 cách thức, method Object.keys(), Object.values() và Object.entries(). khác nhau thông qua các ví dụ dưới đây. ...

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript, tôi sẽ trình bày cách tạo file PDF của từ một trang HTML với CSS bằng JavaScript và jQuery. Để thực hiện chúng ta sẽ sử dụng thư viên JS để chuyển đổi PDF: JSPDF.js và html2canvas.js ....