Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật JavaScript] Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript

Nội Dung Bài Viết

Giới thiệu các method để convert Object to Array trong JavaScript

Convert Object to Array trong JavaScript sử dụng 3 method Object.keys(), Object.values() và Object.entries().

Xem các ví dụ dưới đây

Method 1: Object.keys()


const animal = { 
  first: 'The', 
  last: 'Lion' 
}; 

const propertyNames=Object.keys(animal); 

console.log(propertyNames); 
// The Lion

Method 2: Object.values()

const animal = { 
  first: 'The', 
  last: 'Lion' 
}; 

const propertyValues=Object.values(animal); 

console.log(propertyValues);
//['The', 'Lion'] 

 

Method 3: Object.entries()

const animal = { 
  first: 'The', 
  last: 'Lion' 
}; 

const entries=Object.entries(animal); 

console.log(entries); 

//[['first', 'The '] , ['last', 'Lion'] ]

Hướng dẫn Convert một Object thành Array bằng JavaScript

Cho một Object như sau:

var obj = {
  a: "hello",
  b: "this is",
  c: "javascript!",
};

Convert Object thành array bằng JavaScript

var array = Object.keys(obj)
  .map(function(key) {
    return obj[key];
  });

console.log(array); // ["hello", "this is", "javascript!"]