Nhảy đến nội dung

Drupal's Form API là một tập hợp các interface, class ... cho phép các nhà lập trình phát triển các form biểu mẫu để thu thập dữ liệu người gửi.

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API. Code snippet được sử dụng để ẩn / hiện có điều kiện một trường trong form bằng code trong Drupal 8/ Drupal 9. Form API với thuộc tính #states cho phép dễ dàng hiển thị hoặc ẩn, bật hoặc tắt ...