Nhảy đến nội dung

[React] Component là gì? Tìm hiểu cụ thể về component

[React] Component là gì? Tổng hợp kiến thức liên quan đến React, khái niệm, cách khởi tạo, cách truyền tham số , cách gọi một component... Component là một block code độc lập để phân chia các UI (giao diện người dùng) thành các ...