Nhảy đến nội dung

[React] Babel là gì? Tổng quan về Bable trong React

Babel là gì? Tổng quan về Bable trong React. Babel như là một công cụ được dùng để chuyển đổi code JavaScript (JS) hay JavaScript transpiler, với mục đích chuyển đổi code JavaScript được viết dựa trên tiêu chuẩn ECMAScript (ES) từ ....