Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật PHP] Đảo ngược phần tử trong Array bằng PHP

[Thủ Thuật PHP] Đảo ngược phần tử trong Array PHP là một trong những yêu cầu thường gặp của các lập trình viên. Dưới đây là cách đơn giản có thể giúp bạn đảo ngược các phần tử trong Array bằng PHP thông qua các build-in function được xây dựng của PHP cung cấp... https://freetuts.net/ham-array_reverse-trong-php-4621.html

[Thủ Thuật PHP] Convert String to Array trong PHP

[Thủ Thuật PHP] Convert String to Array là một trong những yêu cầu thường gặp của các lập trình viên. Dưới đây là 5 cách đơn giản có thể giúp bạn chuyển String thành Array trong PHP thông qua các build-in function được xây dựng của PHP cung cấp...

[Thủ Thuật PHP] Chèn Text, Image và Link vào một file PDF bằng PHP

Chèn Text, Image và Link vào một file PDF bằng PHP là một hướng dẫn giúp bạn tiếp cận một số thư viện nhỏ của PHP nhưng vô cùng hữu ích khi làm việc với file PDF. Các thư viện bao gồm: FPDF, FPDI, FPDI PDF-Parser.  FPDF là một thư viện PHPcho phép tạo các tệp PDF bằng PHP...

[Thủ Thuật PHP] Hướng dẫn chuyển đổi Array thành String trong PHP

[Thủ Thuật PHP] Trong khi làm việc chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến Array(mảng) ví dụ như chuyển đổi một mảng thành một chuỗi. Dưới đây là ba cách để chuyển đổi các phần tử mảng thành chuỗi trong PHP...