Skip to main content

[Thủ Thuật PHP] Đảo ngược phần tử trong Array bằng PHP

Mục lục:

Ví dụ dưới dây hướng dẫn bạn các cách Đảo ngược phần tử trong Array bằng PHP đơn giản

Cách 1 - Đảo ngược phần tử trong Array bằng array_reverse

array_reverse — Return an array with elements in reverse order

array_reverse —  đảo ngược các phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 thành phần tử kế cuối ... phần tử cuối cùng thành phần tử đầu tiên.

Cú pháparray_reverse($array [,$boolean]);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $boolean mặc định là FALSE các cặp key => value vẫn sẽ được giữ nguyên mà chỉ đạo thứ tự. Ngược lại, nếu $boolean mang giá trị TRUE thì các khóa sẽ bị thay thế.
$array = array(
  "php",
  "js",
  "css",
  "html"
);
$reversed = array_reverse($array);
$preserved = array_reverse($array, true);

//ví dụ 1:
echo "<pre>";
  print_r($array);
echo "</pre>";
// Kết Quả
 Array
(
    [0] => php
    [1] => js
    [2] => css
    [3] => html
)

//ví dụ 2:
echo "<pre>";
  print_r($reversed);
echo "</pre>";
 // Kết quả
Array
(
    [0] => html
    [1] => css
    [2] => js
    [3] => php
)

//ví dụ 3:
echo "<pre>";
  print_r($preserved);
echo "</pre>";  
// Kết Quả
Array
(
    [3] => html
    [2] => css
    [1] => js
    [0] => php
)