Skip to main content

Google Merchant Center (GMC công cụ giúp bạn đưa thông tin về cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google để phục vụ người mua sắm trên nhiều nền tảng của Google. Nhờ vậy, khi tìm kiếm một sản phẩm nào đó trên Google, khách hàng có thể tìm thấy toàn bộ thông tin về cửa hàng và sản phẩm của bạn.