Skip to main content

[Thủ Thuật Flatsome] Tạo element iconbox với tùy chọn icon là FontAwesome trong Flatsome

Mục lục:

Code snippet theme Flatsome WordPress cho tính năng "Tạo Element Iconbox với tùy chọn icon là FontAwesome"

Bước 1 - Tạo một Element Iconbox mới 

Thêm đoạn khai báo Element mới mang tên iSures iCon Box cho Flatsome trong file functions bằng code 

add_action('ux_builder_setup', 'isures_2718_iconbox_custom');
 
function isures_2718_iconbox_custom()
{
  add_ux_builder_shortcode('isures_icon_box', array(
    'name'   => __('iSures Icon Box'),
    'priority' => -2,
    'category' => __('nguyenphudung.com'),
    'options' => array(
      'text_head' => array(
        'type' => 'textfield',
        'heading'  => __('Text Head'),
        'default'  => '',
      ),
      'text_bottom' => array(
        'type' => 'textfield',
        'heading'  => __('Text Bottom'),
        'default'  => '',
      ),
      'text_color' => array(
        'type' => 'colorpicker',
        'heading' => __('Text Color'),
        'format' => 'rgb',
      ),
      'link_text' => array(
        'type' =>  'textfield',
        'heading'  => 'Link',
        'default'  => ''
      ),
      'icon' => array(
        'type' => 'select',
        'heading' => 'Chọn Icon',
        'options' => array(
          ''           => 'None',
          'fas fa-plane-departure'  => 'iSures Plane',
          'fas fa-wallet' => 'iSures Wallet',
          'fas fa-gift'  => 'iSures Gift',
          'fas fa-headphones-alt' => 'iSures Headphone',
          'far fa-dot-circle' => 'iSures Dot',
          'fas fa-globe'       => 'iSures World',
          'fas fa-phone-volume' => 'iSures Call',
          'fas fa-home'      => 'iSures Home',
          'fas fa-life-ring'    =>  'iSures Rings',
          'far fa-money-bill-alt'  =>  'iSures Money',
          'fas fa-star'  =>  'iSures Star',
          'fas fa-university'  =>  'iSures Bank',
          'fas fa-car'  => 'iSures Car',
          'far fa-check-circle'  =>  'iSures Check',
          'fas fa-wrench'  =>  'iSures Wrench',
          'fa fa-book'  =>  'iSures Book',
          'fas fa-shield-alt'  =>  'iSures Shield',
          'fas fa-sync'  =>  'iSures Sync',
          'fas fa-map-marker-alt' => 'iSures Map',
          'icon-envelop'     => 'iSures Envelope',
          'icon-facebook'    => 'iSures Facebook',
          'icon-map-pin-fill'  => 'iSures Map Pen',
          'icon-menu'      => 'iSures Menu',
          'icon-phone'      => 'iSures Phone',
          'icon-youtube'     => 'iSures Youtube',
          'fas fa-angle-right'  =>  'iSures Arrow Right',
          'fas fa-history'  =>  'iSures History',
          'fas fa-users' => 'iSures Users'
        ),
      ),
    ),
  ));
}

Dòng code 34 đến 62 đây là chỗ để ta nhúng thêm icon từ fontawesome tùy thích. Bạn có thể thao khảo trên trang fontawesome.

Bước 2 - Hiển thị shortcode iconbox ra frontend

Thêm đoạn code hiển thị short code trong functions.php

add_shortcode('isures_icon_box', 'isures_2718_axtract_isures_icon_box');
function isures_2718_axtract_isures_icon_box($atts, $content = null)
{
  extract(shortcode_atts(array(
    'text_head' => '',
    'text_bottom'  => '',
    'text_color'  => '',
    'icon' => '',
    'link_text' => '',
  ), $atts));
  ob_start();
  // var_dump($atts);
 
?>
 
  <div class="isures-wrap--iconbox">
    <?php if ($link_text) {
      echo '<a href="' . $link_text . '">';
    } ?>
    <div class="isures-iconbox--icon" style="color:<?php echo $text_color; ?>;">
      <?php if ($icon) {
        echo get_flatsome_icon($icon);
      } ?>
    </div>
    <div class="isures-iconbox--content">
      <?php
      if ($text_head) {
        echo ' <p class="isures-text--head" style="color:' . $text_color . ';">' . $text_head . '</p>';
      }
      ?>
      <?php
      if ($text_bottom) {
        echo ' <p class="isures-text--bottom">' . $text_bottom . '</p>';
      }
      ?>
 
    </div>
    <?php if ($link_text) {
      echo '</a>';
    } ?>
  </div>
<?php
  $content = ob_get_contents();
  ob_end_clean();
 
  return $content;
}

Bước 3 - Thêm Style cho đẹp

/* icon box */
.isures-wrap--iconbox , .isures-wrap--iconbox a{
  display: flex;
  align-items: center;
}
.isures-iconbox--icon {
  font-size: 30px;
  margin: 0;
  width: 60px;
  height: 60px;
  line-height: 58px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #e5e5e5;
  border-radius: 5px;
  display: block;
  text-align: center;
  transition: all 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.3s ease 0s;
  -o-transition: all 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.3s ease 0s;
}
.isures-iconbox--content {
  padding-left: 15px;
}
.isures-iconbox--content p {
  margin: 0;
}
p.isures-text--head {
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
}

Bây giờ bạn có thể vào uxbuilder để thử Element "iSures Icon Box" rồi

Image
Thêm Element Iconbox custom