Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Cách thêm hoặc xóa user khỏi group trong Linux

Nội Dung Bài Viết

Linux mặc định là một hệ thống nhiều user (có nghĩa là nhiều người dùng có thể kết nối đồng thời), do đó quản lý người dùng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của quản trị viên hệ thống.

Trong bài viết ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm, sửa hoặc xóa user khỏi một group trong hệ thống Linux. 

Kiểm tra User Group trong Linux

Để kiểm tra một nhóm người dùng, chỉ cần chạy lệnh groups sau và cung cấp tên người dùng (ví dụ này là tecmint ) làm đối số.

groups  tecmint

#output
tecmint : tecmint wheel

Để kiểm tra các group của user hiện tại chỉ cần chạy lệnh groups mà không có bất kỳ đối số nào.

Thêm user đã tồn tại vào group trong Linux

Trước khi thêm user vào một group, hãy đảm bảo rằng người dùng đó tồn tại trên hệ thống. Để thêm người dùng vào một nhóm nhất định, hãy sử dụng lệnh usermod với option -a để cho usermod biết thêm người dùng vào groups bổ sung và option -G chỉ định các nhóm thực ở định dạng sau.

Trong ví dụ này, tecmint là tên người dùng và postgres là tên nhóm:

usermod -aG postgres tecmint

# check lại
groups tecmint

Xóa user khỏi một group trong Linux

Để xóa người dùng khỏi một nhóm, hãy sử dụng lệnh gpasswd với tùy chọn -d như sau.

 gpasswd -d tecmint postgres

# kiểm tra lại
groups tecmint

Ngoài ra, trên Ubuntu bạn có thể xóa người dùng khỏi một nhóm cụ thể bằng cách sử dụng lệnh deluser như sau (trong đó tecmint là tên người dùng và postgres là tên nhóm).

sudo deluser tecmint postgres

Nguồn: https://www.tecmint.com/add-or-remove-user-from-group-in-linux/