Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx

Nội Dung Bài Viết

Lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx là bài viết hướng dẫn các xử lý lỗi "502 Bad Gateway" trên máy chủ Nginx nhanh chóng qua các bước đơn giản sau đây.

Bước 1: Mở file cấu hình Nginx 

/etc/nginx/nginx.conf

Bước 2: Thêm đoạn cấu hình vào trong block http

http {
  ...
  fastcgi_buffers     8 16k;
  fastcgi_buffer_size   32k;
  fastcgi_connect_timeout 300;
  fastcgi_send_timeout  300;
  fastcgi_read_timeout  300;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Bước 3 Khởi động lại nginx, php-fpm:

service nginx restart
service php-fpm restart