Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Cách lấy URL của ảnh từ Media trong Twig template

Nội Dung Bài Viết

Việc truy xuất URL của hình ảnh từ một trường media trong Drupal 8 và 9 dường như cũng khá đơn giản.

Trong trường hợp ảnh hiển thị như một Media của Drupal

{% if content.field_media|field_value is not empty %}
 {% set image_url = file_url(content.field_media[0]['#item'].entity.uri.value|image_style('inline_media')) %}
 {% set image_title = content.field_media[0]['#item'].title %}
 {% set image_alt = content.field_media[0]['#item'].alt %}
 {% if image_url %}
  <div class="media">
   <img alt="{{ image_alt }}" title="{{ image_title }}" src="{{ image_url }}" class="contact-info__image"/>
  </div>
 {% endif %}
{% endif %}

Trong trường hợp ảnh hiển thị như một thumbnail của Drupal

{% if content.field_media|field_value is not empty %}
 {% set file_url = file_url(content.field_media['#object'].field_image.entity.uri.value|image_style('inline_media')) %}
 {% set file_alt = content.field_media['#object'].field_image.alt %}
 {% set file_title = content.field_media['#object'].field_image.title %}
 {% if image_url %}
  <div class="media">
   <img alt="{{ image_alt }}" title="{{ image_title }}" src="{{ image_url }}" class="contact-info__image"/>
  </div>
 {% endif %}
{% endif %}