Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Thay đổi dịnh dạng ngày tháng trong Twig

Nội Dung Bài Viết

Code snippet dưới là code thay đổi định dạng ngày tháng trong Twig - Drupal 8/ Drupal9.

Cách 1

{{ node.created.value|date('U')|format_date('html_month') }}

Cách 2

{{ node.created.value|date('Y-m') }}