Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter

Nội Dung Bài Viết

Trong Drupal, các giá trị field được hiển thị cho người dùng cuối thông qua field formatter.

Các định dạng (formatter) đi kèm với các trường mặc định trong Drupal thường khá cơ bản. Nếu bạn muốn thay đổi hiển thị của một trường, thì cách tốt nhất để làm điều này là viết một định dạng tùy chỉnh (custom formatter).

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một định dạng tùy chỉnh cho trường liên kết (Link) hiển thị video YouTube (embeded Youtube Video). Trường này sẽ lưu link của Youtube và sau đó được hiển thị cho người dùng trên web dưới Iframe.

Bước 1 - Tạo module YouTube Formatter

Tạo module YouTube Formatter (youtube_format) trong thư mục modules/, bước đầu tiên tạo file .info.yml

name: YouTube Formatter
type: module
description: 'YouTube formatter'
core: 8.x
core_version_requirement: ^8 || ^9
package: Custom
dependencies:
 - field

Bước 2 - Tạo Formatter Class

Tạo một class YouTubeLinkFormatter  extends từ class FormatterBase, sau đó sử dụng viewElements() để hiển thị formatter.

1. Tạo file  <module>/lib/Drupal/youtube_formatter/Plugin/Field/FieldFormatter/YouTubeLinkFormatter.php với nội dung sau: 

<?php

namespace Drupal\youtube_formatter\Plugin\Field\FieldFormatter;

use Drupal\Core\Field\FieldItemListInterface;
use Drupal\Core\Field\FormatterBase;

/**
 * Plugin implementation of the 'youtube_link' formatter.
 *
 * @FieldFormatter(
 *  id = "youtube_link",
 *  label = @Translation("YouTube Formatter"),
 *  field_types = {
 *   "link"
 *  }
 * )
 */
class YouTubeLinkFormatter extends FormatterBase
{

  /**
   * Builds a renderable array for a field value.
   *
   * @param \Drupal\Core\Field\FieldItemListInterface $items
   *  The field values to be rendered.
   * @param string $langcode
   *  The language that should be used to render the field.
   *
   * @return array
   *  A renderable array for $items, as an array of child elements keyed by
   *  consecutive numeric indexes starting from 0.
   */
  public function viewElements(FieldItemListInterface $items, $langcode)
  {
    $elements = array();

    foreach ($items as $delta => $item) {
      $url =$item->getUrl();
      $elements[$delta] = array(
        '#theme' => 'youtube_link_formatter',
        '#url' => $url,
      );
    }

    return $elements;
  }
}

Chú ý: field_types là thông số quan trọng, nếu không thêm vào "link" thì custom formatter  của bạn sẽ không được xuất hiện trong trình quản lý.

Bước 3 - Tạo template

Thay vì viết html code vào trong viewElements,  chúng ta sẽ sử dụng custom template. Trong trường hợp này nó là youtube_link_formatter 

1. Tạo file youtube_formatter.module và thêm đoạn code dưới :

<?php
/**
* @file
* Defines simple YouTube formatter for the link field.
*/

/**
 * Implements hook_theme().
 */
function youtube_formatter_theme() {
  return array(
    'youtube_link_formatter' => array(
      'variables' => array('url' => NULL),
      'template' => 'youtube-link-formatter',
    ),
  );
}

2. Tạo template tên youtube-link-formatter.html.twig có nội dung:

<iframe width="100%" height="400"
    src="{{ url }}"
    frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Bây giờ bạn chỉ cần cài đặt module YouTube Formatter Link , sau đó tạo một bài viết và thêm link youtube vào thử

Image
custom_field_formatter Drupal 8 9