Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Tắt thông báo của quản trị viên trên WordPress

Mục lục:

Thủ Thuật WordPress - Tắt thông báo của quản trị viên trên WordPress là hướng dẫn ẩn đi Admin Notices gây khó chịu cho người dùng, dưới đây là snippet code giúp bạn xử lý vấn đề này trên người dùng thường trừ super admin, quản trị viên thôi nhé ...

Thủ Thuật WordPress - Tắt thông báo của quản trị viên trên WordPress

Sử dụng action in_admin_header vào functions.php của child theme như sau để Tắt thông báo của quản trị viên trên WordPress trên trang của người dùng trừ admin/ quản trị viên cao cấp nhất.

// function hide admin notice -- ẩn notice cho tất cả trừ admin
function my_hide_notices_to_all_but_super_admin(){
  if (!is_super_admin()) {
    remove_all_actions( 'user_admin_notices' );
    remove_all_actions( 'admin_notices' );
  }
}
add_action('in_admin_header', 'my_hide_notices_to_all_but_super_admin', 99);