Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn thay đổi Title của Page trong Drupal 8 và 9

Nội Dung Bài Viết

Nếu bạn muốn hay đổi Title của Page trong Drupal 8 và 9 sử dụng snippet đơn giản thì dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo các cách sau đây để làm điều đó.

Sử dụng hook preprocess trong template 

/**
 * Implements hook_preprocess_HOOK().
 */
function MYMODULE_preprocess_page_title(&$variables) {

  if ($YOUR_LOGIC) {
    $variables['title'] = 'Custom Title';
  }
}

Sử dụng hook node trong view 

/**
* Implements hook_ENTITY_TYPE_view_alter().
*/
function mymodule_user_view_alter(array &$build, Drupal\Core\Entity\EntityInterface $entity, \Drupal\Core\Entity\Display\EntityViewDisplayInterface $display) {
  if ($YOUR_LOGIC) {
    $build['#title'] = $entity->get('field_display_name')->getString();
  } 
}

ví dụ: bạn muốn thay đổi user title

function mymodule_user_view_alter(array &$build, Drupal\Core\Entity\EntityInterface $entity, \Drupal\Core\Entity\Display\EntityViewDisplayInterface $display) {
  if ($entity->getEntityTypeId() == 'user') { 
    $build['#title'] = $entity->get('field_first_name')->getString();
  }
}

Sử dụng trong Controller hoặc Hook_form_altter

if ($YOUR_LOGIC) {
 $request = \Drupal::request();
 if ($route = $request->attributes->get(\Symfony\Cmf\Component\Routing\RouteObjectInterface::ROUTE_OBJECT)) {
   $route->setDefault('_title', 'New Title');
 }
}