Skip to main content

Sửa lỗi icon loading không tự mất đi của Contact Form 7 trong Flatsome

Mục lục:

Tình Trạng

Contact Form 7 khi sử dụng đã xuất hiện lỗi icon loading không tự mất đi khi đã submit form hoặc sau khi gửi mail thành công.

Lỗi này có thể do Flatsome nên xử lý dạng này không chạy đúng nữa nên bạn có thể chờ update fix lỗi hoặc sử dụng cách sau đây để sửa

Giải Pháp

Chèn đoạn code này vào Flatsome > Advanced > Global Settings > FOOTER SCRIPTS

<script type=’text/javascript’>
document.addEventListener( ‘wpcf7submit’, function( event ) {
jQuery(‘.wpcf7 .processing’).removeClass(‘processing’);
}, false );
</script>