Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] Upload ảnh SVG lên WordPress

Nội Dung Bài Viết

Thủ Thuật WP - Upload ảnh SVG lên WordPress là bài viết chia sẻ snippet code php để WordPress có thể nhận file upload đặc biệt SVG, ngoài ra bạn có thể triển khai mở rộng nhiều loại tẹp khác bạn muốn với đoạn code bên dưới ...

Thủ Thuật WordPress - Upload ảnh SVG lên WordPress

Sử dụng filter wp_check_filetype_and_ext vào functions.php của child theme như sau để cho phép WordPress upload file SVG

//Allow SVG -- Cho phép upload file SVG
function devwk_ignore_upload_ext($checked, $file, $filename, $mimes){
  if(!$checked['type']){
    $wp_filetype = wp_check_filetype( $filename, $mimes );
    $ext = $wp_filetype['ext'];
    $type = $wp_filetype['type'];
    $proper_filename = $filename;
    if($type && 0 === strpos($type, 'image/') && $ext !== 'svg'){
      $ext = $type = false;
    }
    $checked = compact('ext','type','proper_filename');
  }
  return $checked;
}
add_filter('wp_check_filetype_and_ext', 'devwk_ignore_upload_ext', 10, 4);

Nếu bạn muốn bạn có thể thay đổi để phù hợp với type file bạn muốn.