Skip to main content

[Thủ Thuật WordPress] Chuyển các sản phẩm hết hàng xuống dưới cuối trang WooCommerce

Mục lục:

Woocommerce có tính năng mặc định ẩn sản phẩm đã hết hàng trong cả trang sản phẩm cũng như trong tìm kiếm cho bạn.

Điều này sẽ không hay chú nào nếu bạn SEO sản phẩm trên Top SERPs ( Top kết quả tìm kiếm), khi mà sản phẩm của bạn chỉ tạm thời hết hàng và đang quá trình nhập hàng trở lại trong thời gian tới.

Xuất phát từ nhu cầu có chúng ta có một snippet đơn giản đưa các sản phẩm hết hàng xuống dưới cùng trang WooCommerce thay vì ẩn hoàn toàn sản phẩm đó.

Bạn hãy chèn đoạn snippet vào trong file functions.php của child theme của bạn.

add_action( 'woocommerce_product_query', 'devwk_sort_by_stock_status_then_alpha', 999 );
 
function devwk_sort_by_stock_status_then_alpha( $query ) {
    if ( is_admin() ) return;
    $query->set( 'meta_key', '_stock_status' );
    $query->set( 'orderby', array( 'meta_value' => 'ASC' ) );
}