Skip to main content

[Thủ Thuật WordPress] Thêm nút tăng giảm số lượng sản phẩm trên Woocomerce

Mục lục:

Thủ thuật WordPress - Hướng dẫn Thêm nút tăng giảm số lượng sản phẩm trên Woocomerce đơn giản bằng snippet sau.

Sản phẩm mặc định chỉ có nút thêm vào giỏ trong Woocomerce, nhiều khách hàng muốn tăng giảm số lượng ngay tại sản phẩm để đặt hàng ngay luôn, như web bán đồ ăn, bán đồ thực phẩm, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn gắn code thêm nút tăng giảm số lượng trong woocommerce.

Các bạn thêm code vào functions.php của theme đang sử dụng như sau

// Chia sẻ bởi: https://nguyenphudung.com
function devwk_custom_quantity_field_archive()
{
  global $product;
  if ($product->is_type('simple')) {
    echo '<div class="devwk-custom--qty_wrap">';
    echo '<div class="devwk-qtv--wrap">';
    woocommerce_quantity_input(array('min_value' => 1, 'max_value' => $product->backorders_allowed() ? '' : $product->get_stock_quantity()));
    echo '</div>';
    woocommerce_template_loop_add_to_cart();
    echo '</div>';
  }
}
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'devwk_custom_quantity_field_archive', 15, 9);function devwk_custom_add_to_cart_quantity_handler()
{
  wc_enqueue_js('
jQuery( "body" ).on( "click", ".quantity input", function() {
return false;
});
jQuery( "body" ).on( "change input", ".quantity .qty", function() {
var add_to_cart_button = jQuery( this ).parents( ".product" ).find( ".add_to_cart_button" );
add_to_cart_button.attr( "data-quantity", jQuery( this ).val() );
add_to_cart_button.attr( "href", "?add-to-cart=" + add_to_cart_button.attr( "data-product_id" ) + "&quantity=" + jQuery( this ).val() );
});
');
}
add_action('init', 'devwk_custom_add_to_cart_quantity_handler');

Kết quả như sau 

Image
Thủ thuật WordPress - Hướng dẫn Thêm nút tăng giảm số lượng sản phẩm trên Woocomerce

 Nguồn : chợ wordpress