Skip to main content

[Thủ Thuật Drupal] Xử lý lỗi "error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document" trong Drupal Sitemap

Vấn đề

Lỗi  "error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document"  trong Drupal khi sử dụng module "Simple XML sitemap", một module phổ biến mà gần như tất cả site Drupal đều sử dụng.

Khi truy cập vào trang your_site/sitemap.xml sẽ xuất hiện lỗi :

Image
[Thủ Thuật Drupal] Xử lý lỗi error on line 2 at column 6 XML declaration allowed only at the start of the document  trong Drupal Sitemap

Cách xử lý

Lỗi này phát sinh do có khoảng trắng tại vị trí <?php trong file.module, vậy nên bạn chỉ cần tìm và xóa khoảng trắng đó đi là được. Ví dụ:

// chú ý khoảng trắng này
<?php
/**
 * Implements hook_theme().
 */
  use Symfony\Component\HttpFoundation\RedirectResponse;
  ....