Skip to main content

[Thủ Thuật Flatsome] Xóa tab Editor và UXBuilder trong theme Flatsome

Mục lục:

Code snippet theme Flatsome phổ biến của WordPress cho tính năng " Xóa tab Editor và UXBuilder trong theme Flatsome".

Bạn chèn đoạn code bên dưới vào file functions.php của theme

add_action( 'admin_head','builder_edit_form_top', 1 );
function builder_edit_form_top() {
	$screen = get_current_screen();
	if ( 'page' !== $screen->post_type && 'blocks' !== $screen->post_type ) {
       remove_action( 'edit_form_top', 'ux_builder_edit_form_top' );
    }
}

Nguồn : WPVNTEAM