Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] Tự động chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ trong WordPress

Nội Dung Bài Viết

Tự động chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ trong WordPress là bài viết chia sẻ snippet code php để WordPress có thể chuyển trang lỗi 404 về trang chủ, điều này sẽ giúp rất nhiều cho SEO

Thủ Thuật WordPress - Tự động chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ 

Sử dụng action wp vào functions.php của child theme như sau để cho phép WordPress tự động redirect trang 404 về trang chủ.

function devwk_redirect_404_to_home() {
    if (is_404()) {
       wp_redirect(home_url(),301);
       die();
    }
}
add_action('wp', 'devwk_redirect_404_to_home', 1);

Nếu bạn muốn bạn có thể thay đổi để phù hợp với type file bạn muốn.