Skip to main content

[Thủ thuật Linux] Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux

Mục lục:

Tar, Gzip, Zip là các dạng đóng gói và nén dữ liệu cơ bản trong hệ thống Linux. Cụ thể, Tar dùng để đóng gói dữ liệu, Gzip nén dữ liệu và Zip có thể làm cả hai công việc.

Trong bài viết này, bạn có thể thấy một số lệnh và ví dụ hữu ích của linux, 4 lệnh đầu tiên liên quan đến các tệp zip, giải nén, giải nén và gzip trong hệ thống centos (linux).

Nén và giải nén với Tar 

Nén file.tar với lệnh

 tar -cvf archive_name.tar dirname

archive_name.tar là tên file tar bạn sẽ tạo ra và dirname thư mục bạn muốn đóng gói trong tar.

Bạn cũng có thể dùng các tùy chọn nén z cho gzip (định dạng .gz) hoặc j cho bunzip (định dạng .bz2), ví dụ :

tar -czvf filename.tar.gz folder

tar -cjvf filename.tar.bz2 folder

Giải nén file.tar với lệnh

tar -xvf filename.tar

Đối với các file nén gzip .tar.gz bạn cần sử dụng thêm tùy chọn z (với file nén gzip) hay tùy chọn (với file nén bunzip), ví dụ:

tar -xzvf filename.tar.gz

tar -xjvf filename.tar.bz2

Nén và giải nén với Gzip

Nén file Gzip với lệnh

 gzip test.txt

Giải nén file Gzip với lệnh

gzip -d test.txt.gz

Nén và giải nén với ZIP

Nén file ZIP bằng lệnh 

zip filename.zip filename

Trong đó, filename.zip là file zip sẽ được tạo từ việc nén filename.

Nén folder thành 1 file zip

 zip -r test.zip folder1

Giải nén file .zip với lệnh 

unzip filename.zip

Tổng hợp các tùy chọn khác khi nén và giải TAR, ZIP, GZIP

 • c: Tạo file lưu trữ.
 • x: Giải nén file lưu trữ.
 • z: Nén với gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).
 • j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2).
 • lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma).
 • f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ.
 • v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình.
 • r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ.
 • u: Cập nhật file đã có trong file lưu trữ.
 • t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ.
 • delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ.
 • totals: Hiện thỉ thông số file tar
 • exclude: loại bỏ file theo yêu cầu trong quá trình nén