Skip to main content

[Thủ Thuật WP] Danh sách các Hook trang tài khoản trong WooCommerce

Mục lục:

Bên dưới là danh sách tất cả các hook trong WooCommerce được hỗ trợ để chúng ta tùy chỉnh trang My Account dễ dàng.

Danh sách Hook trong trang tài khoản woocommerce

 

 Ví dụ thêm một đoạn text vào trên trang login bằng cách dùng hook woocommerce_before_customer_login_form 

add_action( 'woocommerce_before_customer_login_form', 'custom_woocommerce_before_customer_login_form', 5 );
/**
 * Add "Hello there " text before WooCommerce Login Account
 *
 */
function custom_woocommerce_before_customer_login_form() {
  echo '<h2>Hello there !</h2>';
}